Ngày 30 tháng 5 năm 2015
Công văn Sao y - Sao lục
Công văn sao lục, sao y số: 64 đến 89

Sao y số 64/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng Y tế, Kinh tế, Trung tâm y tế;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị phòng Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai tổ chức thực hiện quyết định này.

Sao y số 65/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng LĐ-TBXH, VHTT, Đài truyền thanh tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, về việc Tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2013); địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị phòng LĐ-TBXH thành phố TDM chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Sao lục số 66/SL-VP

Kính gửi:

-UBMTTQ.VN TP;

-Các ba, ngành, đoàn thể TP;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 67/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng Nội vụ;

-Ban chỉ huy quân sự TP;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 68/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng Kinh tế, TCKH, Trung tâm y tế;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Quy chế Thẻ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 69/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, TCKH.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 70/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, TCKH, LĐ-TBXH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị phòng QLĐT tham mưu UBND thành phố triển khai báo cáo thực hiện quyết định này.

Sao lục số 71/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng GDĐT, Nội vụ, TCKH, Thanh tra;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ, về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 72/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng Y tế, TCKH, LĐ-TBXH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 73/SY-VP

Kính gửi:

-UBMTTQ.VN TP;

-Các phòng, ban, ngành;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Bình Dương , ban hành Quy định Giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị phòng TNMT chủ trì phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai tổ chức thực hiện quyết định này.

Sao y số 74/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng TCKH, QLĐT, GDĐT;

-Ban QLDA;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Công văn số 1304/UBND-KTTH ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 75/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng TNMT, QLĐT, Nội vụ;

-Đội TTXD;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương ; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 76/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng LĐ-TBXH;

-Liên đoàn Lao động tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 77/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng LĐ-TBXH, Nội vụ;

-Liên đoàn Lao động tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 78/SY-VP

Kính gửi:

-Phòng Y tế, Kinh tế, VHTT, TCKH, GDĐT, TNMT;

-Công an, Ban CHQS, Đài truyền thanh tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Bình Dương, về việc ban hành “Kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A(H5N1), cúm A(H7N9) trên địa bàn tỉnh”; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị phòng Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện.

Sao lục số 79/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, LĐ-TBXH, Nội vụ;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 80/SL-VP

Kính gửi:

-Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Đề nghị Đài truyền thanh TP, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến nội dung nghị định này đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trên địa bàn và thuộc các ngành quản lý.

Sao lục số 81/SL-VP

Kính gửi:

-Các phòng chuyên môn: TNMT, QLĐT, Tư pháp, TCKH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 82/SL-VP

Kính gửi:

-Các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 83/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng Tư pháp thành phố;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 84/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, LĐ-TBXH, TCKH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Văn bản số 701/TTg-KTN ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đính chính văn bản; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 85/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, LĐ-TBXH, TCKH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 86/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng TCKH;

-Hội nông dân tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Thông tư 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 87/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng TCKH, Chi cục thuế tp;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 88/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng QLĐT, Kinh tế, TCKH;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 89/SL-VP

Kính gửi:

-Phòng Tư pháp, TCKH, VHTT, Nội vụ;

-Công an;

-UBND phường, xã.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố TDM nhận được Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

In      Gửi tới Trở về
 
Các Công văn Sao y - Sao lục đã đưa
   Công văn sao lục, sao y số: 40 đến 63 (00:00 - 06/05/2013)
   Công văn sao lục, sao y số: 20 đến 39 (00:00 - 12/03/2013)
   Công văn sao lục số: 16 đến 19 (00:00 - 01/02/2013)
   Công văn sao lục, sao y số: 06 đến 15 (00:00 - 18/01/2013)
   Công văn sao y số: 04 đến 05 (00:00 - 09/01/2013)
   Công văn sao y số: 01 đến 03 (00:00 - 07/01/2013)
   Công văn sao lục, sao y số: 87 đến 94 (00:00 - 07/01/2013)
   Công văn sao lục, sao y số: 82 đến 86 (00:00 - 27/12/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 77 đến 81 (00:00 - 07/12/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 69 đến 76 (00:00 - 30/11/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 48 đến 68 (00:00 - 19/11/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 42 đến 47 (00:00 - 01/10/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 36, 37, 38, 39, 40, 41 (00:00 - 20/09/2012)
   Công văn sao y số: 34, 35 (00:00 - 14/09/2012)
   Công văn sao y số 33 (00:00 - 31/08/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 24 đến 32 (00:00 - 27/08/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 06 đến 23 (00:00 - 06/08/2012)
   Công văn sao lục số: 01, 02, 03, 04, 05 (00:00 - 20/07/2012)
   Công văn sao lục số: 118, 119 (00:00 - 13/07/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (00:00 - 29/06/2012)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang