Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Công văn Sao y - Sao lục
Công văn sao lục, sao y số: 06 đến 23

Sao lục số 06/SL-VP

Kính gởi:

-Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 07/SY-VP

Kính gởi:

-Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thành phố;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 08/SL-VP

Kính gởi:

-Phòng Nội vụ, LĐTBXH, Hội LHPN;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 09/SY-VP

Kính gởi:

-Các ban, ngành, đoàn thể;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tỉnh BD được ban hành kèm theo quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND Tỉnh; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 10/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng GDĐT, TCKH, LĐTBXH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh BD; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 11/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng GDĐT, TCKH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về sửa đổi bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh BD từ năm học 2012-2013; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 12/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng Y tế, TCKH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về chính sách chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh BD; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 13/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, Ban CHQS, Nội vụ;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc bố trí 02 Chỉ huy phó BCHQS cấp xã và chế độ hỗ trợ đặc thù đối với CHT BCH quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh BD; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 14/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, TNMT;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh BD; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 15/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, Nội vụ, GDĐT;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 16/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, VHTT, UBMTTQVN;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 17/SL-VP

Kính gởi:

-Các phòng, ban thành phố;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 18/SY-VP

Kính gởi:

-Các thành viên BCĐ PT TDĐKXDĐSVH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 19/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng GDĐT, Nội vụ, LĐTBXH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về chính sách, chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh ngành giáo dục- đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 20/SY-VP

Kính gởi:

-Công an, Ban CHQS thành phố;

-Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác XD và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Tỉnh BD; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 21/SL-VP

Kính gởi:

-Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 22/SL-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, Y tế, LĐTBXH, Tư pháp, BHXH, TTYT, PKĐK-NBS thành phố;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 23/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng GDĐT, Nội vụ, TCKH;

-UBND phường, xã;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

In      Gửi tới Trở về
 
Các Công văn Sao y - Sao lục đã đưa
   Công văn sao lục số: 01, 02, 03, 04, 05 (00:00 - 20/07/2012)
   Công văn sao lục số: 118, 119 (00:00 - 13/07/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (00:00 - 29/06/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (00:00 - 12/06/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (00:00 - 01/06/2012)
   Công văn sao lục số: 84, 85, 86, 87, 88 (00:00 - 25/05/2012)
   Công văn sao y số: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (00:00 - 18/05/2012)
   Công văn sao y số: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (00:00 - 08/05/2012)
   Công văn sao y số: 63, 64, 65, 66, 67, 68 (00:00 - 03/05/2012)
   Công văn sao y số: 61, 62 (00:00 - 25/04/2012)
   Công văn sao y số: 56, 58, 59, 60 (00:00 - 20/04/2012)
   Công văn sao y số: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (00:00 - 19/04/2012)
   Thông tư 28/2012/TT-BTC (00:00 - 12/04/2012)
   Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT (00:00 - 06/04/2012)
   Thông tư 48/2012/TT-BTC (00:00 - 06/04/2012)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang