Ngày 22 tháng 5 năm 2015
Công văn Sao y - Sao lục
Công văn sao lục, sao y số: 42 đến 47

Sao y số 42/SY-VP

Kính gởi:

-UBMTTQVN, Thanh tra, TNMT, TCKH, Ban QLDA, TTPTQĐ;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định về quy trình thanh tra công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư của các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 43/SL-VP

Kính gởi:

-Phòng QLĐT, Đội TTXD;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ, về cấp phép xây dựng; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao lục số 44/SL-VP

Kính gởi:

-Phòng TCKH, QLĐT, Kinh tế, GD&ĐT, TTPTQĐ, Ban QLDA;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 45/SY-VP

Kính gởi:

-Các cơ quan hành chính sự nghiệp TP;

-UBMTTQ VN và các đoàn thể TP;

-Công an, BCH QS TP;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 46/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng Tư pháp, TNMT, VP. ĐKQSDĐ;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Công văn số 1388/STP-BTTP ngày 18/9/2012 của Sở Tư pháp, về việc thực hiện quy định về công chứng, chứng thực; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

Sao y số 47/SY-VP

Kính gởi:

-Phòng Nội vụ, LĐTBXH, TCKH;

-Hội Cựu thanh niên xung phong TP TDM;

-UBND xã, phường;

Văn phòng HĐND-UBND thành phố nhận được Hướng dẫn liên sở số 521/LS-SNV-SLĐTBXH ngày 29/8/2012 của liên sở Sở Nội vụ – Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số Điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; địa chỉ truy cập cụ thể: Tải về

In      Gửi tới Trở về
 
Các Công văn Sao y - Sao lục đã đưa
   Công văn sao lục, sao y số: 36, 37, 38, 39, 40, 41 (00:00 - 20/09/2012)
   Công văn sao y số: 34, 35 (00:00 - 14/09/2012)
   Công văn sao y số 33 (00:00 - 31/08/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 24 đến 32 (00:00 - 27/08/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 06 đến 23 (00:00 - 06/08/2012)
   Công văn sao lục số: 01, 02, 03, 04, 05 (00:00 - 20/07/2012)
   Công văn sao lục số: 118, 119 (00:00 - 13/07/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 (00:00 - 29/06/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 (00:00 - 12/06/2012)
   Công văn sao lục, sao y số: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (00:00 - 01/06/2012)
   Công văn sao lục số: 84, 85, 86, 87, 88 (00:00 - 25/05/2012)
   Công văn sao y số: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 (00:00 - 18/05/2012)
   Công văn sao y số: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (00:00 - 08/05/2012)
   Công văn sao y số: 63, 64, 65, 66, 67, 68 (00:00 - 03/05/2012)
   Công văn sao y số: 61, 62 (00:00 - 25/04/2012)
   Công văn sao y số: 56, 58, 59, 60 (00:00 - 20/04/2012)
   Công văn sao y số: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (00:00 - 19/04/2012)
   Thông tư 28/2012/TT-BTC (00:00 - 12/04/2012)
   Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT (00:00 - 06/04/2012)
   Thông tư 48/2012/TT-BTC (00:00 - 06/04/2012)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang