Tin Văn hóa - Xã hội
Chủ nhật, 20/11/2016 | 09:06:25 GMT+7
Đảng bộ phường Phú Hòa quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm:

       Sáng 19/11, Đảng ủy phường Phú Hòa đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Quang cảnh hội nghị

Thành ủy viên-Bí thư Đảng ủy phường Phan Văn Kép phát biểu khai mạc

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Kim Thúy thông qua Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tửơng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Hội nghị đã nghe đĩa ghi hình bài nói chuyện của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo-Chuyên gia cao cấp-Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Trong đó nêu rõ Chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chỉ thị 05, Bộ Chính trị khoá XII yêu cầu về việc gắn “xây” với "chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đảng viên tham dự

Đảng viên tham dự

Đảng viên tham dự

Đảng viên tham dự

Đảng viên tham dự

Theo đó, Đảng ủy phường đề ra Kế họach thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “ học đi đôi với làm theo”; Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, các ngành ở địa phương; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gắn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập33
Tổng truy cập 279063