Hoạt động Lãnh đạo thành phố
Thứ ba, 07/03/2017 | 14:34:54 GMT+7
TP.TDM tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp
Tập tin đính kèm:

Sáng ngày, 07/3 Ban tổ chức Thành ủy TDM phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp.

Quang cảnh lớp học

Báo cáo viên Phạm Hữu Danh - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.TDM

Tham gia lớp bồi dưỡng có 157 học viên của các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, đây là số đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị chờ công nhận đảng viên chính thức. Các học viên được nghe báo cáo 7 chuyên đề với những nội dung chủ yếu bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; chuyên đề Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở  cơ sở.

Học viên tham dự

Học viên tham dự

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho đảng viên mới kết nạp nhận thức đầy đủ hơn những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ đảng viên.

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập30
Tổng truy cập 333914