Tin Văn hóa - Xã hội
Thứ tư, 16/10/2019 | 16:02:29 GMT+7
Phường Hiệp An tổ chức lớp phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019
Tập tin đính kèm:

Nội dung triển khai gồm:

Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

Chuyên đề 2:  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 3: Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Chuyên đề 4: Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Qua lớp học nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới, nắm vững mục tiêu, quan điểm của Đảng về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, giữ vững ổn định Chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh toàn diện, sâu rộng, thường xuyên, đi vào chiều sâu, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho toàn dân, nâng cao ý thức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Chí Quốc (Hiệp An)

Tin liên quan
Liên kết website
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Đang truy cập48
Tổng truy cập 296717