Tra cứu hồ sơ một cửa
STT Số hồ sơ Đơn vị Ngày nhận Ngày trả Tình trạng
Thông tin tra cứu
Mã hồ sơ
Đơn vị
Mã bảo mật