Các đơn vị sự nghiệp thành phố Thủ Dầu Một

1. Đài Truyền thanh thành phố

Đài Truyền thanh thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố; Đài có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống máy phát thanh FM trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một với tần số 90,4MHZ. Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các Đài truyền thanh ở phường trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đài Truyền thanh thành phố có 01 Trưởng đài và 01 Phó Trưởng đài, trong đó

- Trưởng Đài: Ông Nguyễn Đức Hậu.

- Phó Trưởng đài: Ông Thái Văn Chót.

2. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một

Thực hiện chức năng của chủ đầu tư (do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố là cấp quyết định đầu tư) hoặc đại diện chủ đầu tư tổ chức thực hiện các dự án đầu tư được phân bổ theo kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hàng năm

          Thực hiện chức năng của một Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình.

Ban Quản lý Dự án thành phố có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc, trong đó

- Giám đốc: Ông Trần Minh Trung.

- Phó Giám đốc: Ông Lê Vũ Giang Trường; Ông Lê Quang Thắng.