Các đơn vị sự nghiệp thành phố Thủ Dầu Một

1. Đài Truyền thanh thành phố

Đài Truyền thanh thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố; Đài có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống máy phát thanh FM trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một với tần số 90,4MHZ. Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các Đài truyền thanh ở phường trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đài Truyền thanh thành phố có Trưởng đài và 01 Phó Trưởng đài, trong đó

- Trưởng Đài: Ông Nguyễn Đức Hậu.

- Phó Trưởng đài: Ông Thái Văn Chót.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và thông tin cổ động trực quan ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin cổ động trực quan; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. Trong đó:

- Giám đốc: Ông Võ Minh Tuấn.

- Phó Giám đốc: Bà Trịnh Ngọc Phương.

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố

Thực hiện chức năng của chủ đầu tư (do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố là cấp quyết định đầu tư) hoặc đại diện chủ đầu tư tổ chức thực hiện các dự án đầu tư được phân bổ theo kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hàng năm

          Thực hiện chức năng của một Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình.

Ban Quản lý Dự án thành phố có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong đó:

- Giám đốc: Ông Trần Minh Trung.

- Phó Giám đốc: Ông Lê Vũ Giang Trường; Ông Lê Quang Thắng.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong đó:

- Giám đốc: Ông Võ Ngọc Sang.

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Tuấn Thành; Ông Nguyễn Trọng Đức.

5. Hội Chữ thập đỏ thành phố

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo;

- Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người, hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa;

- Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ; tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạt động nhân đạo; hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ thành phố có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch. Trong đó:

- Chủ tịch: Bà Bùi Ngọc Trúc.

- Phó Chủ tịch: Ông Đoàn Thành Danh.