Xem trả lời câu hỏi
Trả lời ý kiến
Câu hỏi : Lần thi công chức cấp xã phường 2017 . Có nhiều bạn sử dụng bằng cấp giả . Bằng cấp không đúng chuyên ngành và chứng chỉ giả a b cấp sau ngày 10 tháng 8 năm 2016. Không còn hiệu luật . Xin phòng Tư pháp Thủ Dầu Một kiểm tra lại.
Tiêu đề : Thi công chức cấp xã phường Người gửi : Trần Minh Quan
Đia chỉ : Tp Thủ Dầu Một . Tỉnh Bình Dương Số điện thoại : 0997137978
Email : Tranminhquanbinhduong1988@gmail.com Ngày gửi : 17/11/2017
Trả lời :
Phòng Tư pháp xin trả lời - Theo quy định tại Thông Tư 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tại Khoản 15 Điều 5 của Thông tư này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp về công tác chứng thực như sau: “Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật”. - Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của phòng Tư pháp như sau: “Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm: a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.” Do đó câu hỏi của bạn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp. Đề nghị liên hệ với phòng Nội vụ thành phố Thủ Dầu Một để được hướng dẫn và xem xét giải quyết.
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 296717