Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
STTNgày ban hànhNgày đăngTheo quyết định sốCơ quan ban hànhNội dungTải Về
1 31/12/2014 25/06/2015 5346/QÐ-UBND UBND Thành phố Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015. UBND thành phố ban hành Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2015. Trong đó lĩnh vực trọng tâm theo dõi: chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đã phân công cụ thể đơn vị chủ trì gồm: + Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế, Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 1 tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về chống buốn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi được giao quản lý. + Phòng Tư pháp làm đầu mối tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tham mưu UBND tỉnh báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định. Tải về
2 31/12/2015 25/10/2016 5508 UBND Thành phố Quyết định số 5508/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
3 08/08/2016 25/10/2016 2634 UBND Thành phố Quyết định số 2634/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công và nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2016 Tải về
4 30/12/2016 19/10/2018 6071/QÐ-UBND UBND Thành phố Ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Tải về
5 16/01/2018 19/10/2018 33 UBND Thành phố Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Tải về