Giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Công bố bộ thủ tục hành chính

 

 

Công khai Qui định TTHC

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 22/2017/QĐ-UBND 30/08/2017 UBND tỉnh Bình Dương Ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
2 1860/QĐ-UBND 11/07/2017 UBND tỉnh Bình Dương V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
3 1429/QĐ-UBND 05/06/2017 UBND tỉnh Bình Dương vv Công bố hủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
4 1127/QD-UBND 05/05/2017 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã Tải về
5 298/QĐ-UBND 09/02/2017 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Tải về
6 3181/QĐ-UBND 16/11/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương --(Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Lĩnh vực tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng; Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo)--Phòng Nội vụ Tải về
7 3026/QĐ-UBND 03/11/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Uỷ ban nhân dân cấp huyện -- (Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)-Phòng Kinh tế Tải về
8 3027/QĐ-UBND 03/11/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vân tải/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã / các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương -- (QUẢN LÝ GIAO THÔNG (09 TTHC)) Tải về
9 2879/QĐ-UBND 27/10/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp --(Cơ quan có trách nhiệm bồi thường; Trong hoạt động thi hành án dân sự) Tải về
10 2490/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương --(quy hoạch xây dựng;thẩm định nhiệm vụ, đồ án QHCT;thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Tải về
11 2487/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
12 2489/QĐ-UBND 22/09/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện -- (quy hoạch xây dựng; thẩm định nhiệm vụ, đồ án QHCT; thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết) Tải về
13 2404/QĐ-UBND 14/09/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về
14 1959/QĐ-UBND 28/07/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Bình Dương Tải về
15 1960/QĐ-UBND 28/07/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương Tải về
16 1866/QĐ-UBND 20/07/2016 UBND tỉnh Bình Dương vv công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện / Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương --(Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh;Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; Lĩnh vực đấu thầu) Tải về
17 1800/QĐ-UBND 12/07/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Tải về
18 1590/QĐ-UBND 27/06/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. Tải về
19 1303/QĐ-UBND 31/05/2016 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giao dịch bảo đảm; Hộ tịch; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Tải về
20 1212/QĐ-UBND 23/05/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về
21 772/QĐ-UBND 05/04/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã và đơn vị ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tải về
22 581/QĐ-UBND 15/03/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã. Tải về
23 535/QĐ-UBND 11/03/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã. Tải về
24 474/QĐ-UBND 02/03/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương Tải về
25 446/QĐ-UBND 29/02/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Tải về
26 420/QĐ-UBND 24/02/2016 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.(Lĩnh vực quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản) Tải về
27 3464/QĐ-UBND 28/12/2015 UBND tỉnh Bình Dương Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã. (Hành chính tư pháp; Bổ trợ tư pháp; Nuôi con nuôi) Tải về
28 3101/QĐ-UBND 25/11/2015 UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương Tải về
29 13/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tải về