Công khai ngân sách

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1 78/BC-TCKH 08/04/2020 Phòng TCKH Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I/2020 Tải về
2 38/QĐ-UBND 14/01/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v giao chỉ tiêu điều hoà Kế hoạch đầu tư công năm 2019 (lần3) Tải về
3 40./QĐ-UBND 14/01/2020 UBND thành phố Thủ Dầu Một V công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
4 4252/QĐ-UBND 25/12/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v giao chỉ tiêu điều hòa kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
5 1413/TB-UBND 13/12/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2020( dự toán trình HĐND Thành phố Thủ Dầu Một) Tải về
6 995/TB-UBND 12/08/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
7 2160/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
8 274/TB-UBND 17/04/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2019 Tải về
9 DT2019 12/01/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một Công khai dự toán 2019 trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
10 01/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của UBND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
11 1524/UBND-KT 08/08/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
12 2241/QĐ-UBND 18/07/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v công bố công khai quyết toán dự toán ngân sách năm 2017 của thành phố Thủ Dầu Một Tải về
13 03/QĐ-UBND 05/01/2018 UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một Tải về
14 1904/UBND-KT 19/09/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
15 41/QĐ-UBND 16/01/2017 UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Tải về