Tài liệu hướng dẫn kết nối VPN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VPN


1. TRÊN LAPTOP VÀ PC2. TRÊN ĐIỆN THOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID3. TRÊN ĐIỆN THOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH IOS

* Trường hợp kết nối VPN thành công, người dùng sử dụng phần mềm QLVB theo địa chỉ sau: http://172.16.9.6:9091 sẽ thay thế đường dẫn cũ: tdm.qlvb.vn:9091;

* Đối với 14 UBND phường sử dụng đường truyền mạng số liệu chuyên dùng của tỉnh đã triển khai không cần kết nối VPN, người dùng sử dụng phần mềm QLVB theo địa chỉ sau: http://10.166.52.2:9091 sẽ thay thế đường dẫn cũ: tdm.qlvb.vn:9091


Tài liệu đăng tải phục vụ các cơ quan