Công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               THỦ DẦU MỘT                                    

           Số:  3491/CCT-TTHT                 Thủ Dầu Một, ngày  11  tháng  9  năm 2018

             V/v trợ giúp DNNVV

 

 

 

                    Kính gửi:    UBND thành phố Thủ Dầu Một

                                      Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một

                                                                                      

          Căn cứ công văn số 1784/UBND-KT ngày 04/9/2018 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo Luật hỗ trợ DNNVV.

          Căn cứ Luật hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017.

          Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện thông báo cho Cơ quan thuế các mẫu biểu:

          - Mẫu 3.14- Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

          - Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, DNNVV có thể đăng ký phương pháp tính thuế theo 01 trong 4 mẫu tờ khai sau:

            + Mẫu tờ khai 01/GTGT- Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

            + Hoặc Mẫu tờ khai 02/GTGT- Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

            + Hoặc Mẫu tờ khai 03/GTGT- Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

            + Hoặc Mẫu tờ khai 04/GTGT- Tờ khai thuế Giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Tờ khai Lệ phí Môn bài ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính Phủ.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (không cần chứng thực).

- Tại điểm d, điểm đ, Khoản 2, Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV hướng dẫn:

“....

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.”

- Tại Điều 18 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.

Tuy nhiên, Luật thuế TNDN và Nghị định hướng dẫn về Lệ phí Môn bài hiện hành chưa có hướng dẫn về miễn, giảm đối với DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.   

Trên đây là các mẫu biểu mà DNNVV sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan Thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Chi cục Thuế báo cáo UBND thành phố Thủ Dầu Một biết và chỉ đạo.

 

Nơi nhận:                                                                           CHI CỤC TRƯỞNG

- Như trên.

- Lưu: VT&TTHT-NVDT.                                                                 (ĐÃ KÝ)

                    

                                                         

                                                                                                TRƯƠNG ANH TUẤN