BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2021/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 04/01/2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2021/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X ngày 08 tháng 12 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Nghị quyết quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể quy định về đối tượng phải nộp phí, mức thu phí, cơ quan thu phí, quản lý và sử dụng phí.

Nguồn: Internet

Mức thu phí cho các hoạt động thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường được chia làm 2 đối tượng như sau:

Đối tượng 1: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện dánh giá tác động môi trường phải có Giấy phép môi trường, quy định tại các điểm a và b khoản 4; khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 bao gồm:

  • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ;
  • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
  • Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.

Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc của cơ sở thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường (các dự án đầu tư, cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đã đi vào hoạt động chính thức trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực hoặc đã/đang vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực) bao gồm:

  • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường.

Chi tiết Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 tại đây.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết