Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2241./QÐ-UBND

11/08/2020
...
Quyết định
UBND tỉnh

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Lĩnh vực Viễn thông và Internet; Lĩnh vực Xuất bản)