Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2345/QÐ-UBND

30/07/2020
...
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

v/v giao chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020