Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2505/QÐ-UBND

31/08/2020
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (LĨNH VỰC CHỨNG THỰC; CÔNG CHỨNG; HỘ TỊCH;PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC; NUÔI CON NUÔI; PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT)