Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

10/NQ-HÐND

28/07/2020
...
Nghị quyết
HĐND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

v/v phê duyệt điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 3)