Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

11/NQ-HÐND

28/07/2020
...
Nghị quyết
HĐND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020