Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2961/QÐ-UBND

02/10/2020
Trần Thanh Liêm
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) - Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)-)