Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

3146/QÐ-UBND

29/10/2020
Nguyễn Hoàng Thao
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương