Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

17/QÐ-UBND

07/01/2021
Nguyễn Thu Cúc
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Công khai ngân sách

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một