Lịch sử tên đường

Danh sách tên các tuyến đường

 

STT

Tên đường

Loại tên

Nhóm đường

Xuất sứ

Link

Ghi chú

01

Âu Cơ

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/1-Au-Co.jpg

 

02

Bà Triệu

(khoảng 225 - 246)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/2-Ba-Trieu.jpg

 

03

Hai Bà Trưng (khoảng 12 - 43)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/3-Hai-Ba-Trung.jpg

 

04

Điểu Ong

(1939 - 1969)

Danh nhân văn hóa

IV

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/4-Dieu-Ong.jpg

 

05

Đinh Bộ Lĩnh

(924 - 979)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/5-Dinh-Bo-Linh.jpg

 

06

Hoàng Hoa Thám (1858 – 1913)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/6-Hoang-Hoa-Tham.jpg

 

07

Hoàng Văn Thụ (1909 - 1944)

Danh nhân lịch sử

II

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/7-Hoang-Van-Thu.jpg

 

08

Hùng Vương

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/8-Hung-Vuong.jpg

 

09

Lạc Long Quân

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/9-Lac-Long-Quan.jpg

 

10

Lê Hồng Phong (1902 - 1942)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/10-Le-Hong-Phong.jpg

 

11

Lê Lợi

(1385 – 1433)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/11-Le-Loi.jpg

 

12

Lý Thường Kiệt (1019 – 1105)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/12-Ly-Thuong-Kiet.jpg

 

13

Mạc Đĩnh Chi (1280 - 1350)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/13-Mac-Dinh-Chi.jpg

 

14

Ngô Gia Tự (1908 - 1935)

Danh nhân lịch sử

II

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/14-Ngo-Gia-Tu.jpg

 

15

Ngô Quyền (897 - 944)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/15-Ngo-Quyen.jpg

 

16

Ngô Tùng Châu (thế kỷ XVIII)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/16-Ngo-Tung-Chau.jpg

 

17

Nguyễn An Ninh (1900 – 1943)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/17-Nguyen-An-Ninh.jpg

 

18

Nguyễn Bình

(1908 – 1951)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/18-Nguyen-Binh.jpg

 

19

Nguyễn Chí Thanh

(1914 - 1967)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/19-Nguyen-Chi-Thanh.jpg

 

20

Nguyễn Du

(1766 – 1820)

Danh nhân văn hóa

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/20-Nguyen-Du.jpg

 

21

Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888)

Danh nhân văn hóa

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/21-Nguyen-Dinh-Chieu.jpg

 

22

Nguyễn Đức Cảnh (1908 – 1932)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/22-Nguyen-Duc-Canh.jpg

 

23

Nguyễn Đức Thuận (1916 – 1985)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/23-Nguyen-Duc-Thuan.jpg

 

24

Nguyễn Hữu Cảnh (1650 – 1700)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/24-Nguyen-Huu-Canh.jpg

 

25

Nguyễn Thái Bình (1948 - 1972)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/25-Nguyen-Thai-Binh.jpg

 

26

Nguyễn Thái Học (1902 - 1930)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/26-Nguyen-Thai-Hoc.jpg

 

27

Nguyễn Thị Minh Khai (1910 - 1941)

Danh nhân lịch sử

II

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/27-Nguyen-Thi-Minh-Khai.jpg

 

28

Nguyễn Trãi

(1380 - 1442)

Danh nhân văn hóa

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/28-Nguyen-Trai.jpg

 

29

Nguyễn Tri Phương

(1800 – 1873)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/29-Nguyen-Tri-Phuong.jpg

 

30

Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/30-Nguyen-Van-Cu.jpg

 

31

Nguyễn Văn Thành (1757 – 1817)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

IV

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/31-Nguyen-Van-Thanh-1757-1817.jpg

 

32

Nguyễn Văn Trỗi (1940 - 1964)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/32-Nguyen-Van-Troi.jpg

 

33

Phạm Ngọc Thạch (1909 - 1968)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/33-Pham-Ngoc-Thach.jpg

 

34

Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/34-Pham-Ngu-Lao.jpg

 

35

Phan Đăng Lưu (1902 – 1941)

Danh nhân lịch sử

II

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/35-Phan-Dang-Luu.jpg

 

36

Phan Đình Giót (1922 - 1954)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/36-Phan-Dinh-Chot.jpg

 

37

Quang Trung

(1753 - 1792)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/37-Quang-Trung.jpg

 

38

Thích Quảng Đức (1897 - 1963)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/38-Thich-Quang-Duc.jpg

 

39

Tô Vĩnh Diện (1924 - 1954)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/39-To-Vinh-Dien.jpg

 

40

Trần Hưng Đạo (1232 - 1300)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/40-Tran-Hung-Dao.jpg

 

41

Trần Phú

(1904 – 1931)

Danh nhân lịch sử

I

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/41-Tran-Phu.jpg

 

42

Trần Tử Bình (1907 - 1967)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/42-Tran-Tu-Binh.jpg

 

43

Trần Văn Ơn

(1931 – 1950)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/43-Tran-Van-On.jpg

 

44

Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825)

Danh nhân lịch sử, văn hóa

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/44-Trinh-Hoai-Duc.jpg

 

45

Trừ Văn Thố

(1938 – 1963)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/45-Tru-Van-Tho.jpg

 

46

Tú Xương

(1870 – 1907)

Danh nhân văn hóa

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/46-Tu-Xuong.jpg

 

47

Bùi Quốc Khánh (1930 - 1957)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/47-Bui-Quoc-Khanh.jpg

 

48

Bùi Văn Bình

(1955 - 1984)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/48-Bui-Van-Binh.jpg

 

49

Đoàn Thị Liên (1944 - 1966)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/49-Doan-Thi-Lien.jpg

 

50

Huỳnh Thị Chấu (1939 - 1969)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/50-Huynh-Thi-Chau.jpg

 

51

Hồ Văn Cống

(1912 - 1943)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/51-Ho-Van-Cong.jpg

 

52

Huỳnh Thị Hiếu (1929 - 1956)

Danh nhân lịch sử

IV

Nhân vật địa phương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/52-Huynh-Thi-Hieu.jpg

 

53

Huỳnh Văn Cù (1919 – 1950)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/53-Huynh-Van-Cu.jpg

 

54

Huỳnh Văn Lũy (1916 - 1956)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/54-Huynh-Van-Luy.jpg

 

55

Huỳnh Văn Nghệ (1914 - 1977)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/55-Huynh-Van-Nghe.jpg

 

56

Lê Chí Dân

(1917 - 1959)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/56-Le-Chi-Dan.jpg

 

57

Lê Thị Trung

(1946 - 1974)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/57-Le-Thi-Trung.jpg

 

58

Lê Văn Tách

 (1940 - 1973)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/58-Le-Van-Tach.jpg

 

59

Ngô Chí Quốc (1919 - 1954)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/59-Ngo-Chi-Quoc.jpg

 

60

Ngô Thị Lan

(1935 – 1970)

Mẹ Việt Nam anh hùng

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/60-Ngo-Thi-Lan.jpg

 

61

Nguyễn Văn Bé (1941 - 2002)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/61-Nguyen-Van-Be.jpg

 

62

Nguyễn Văn Hỗn (1951 - 1975)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/62-Nguyen-Van-Hon.jpg

 

63

Nguyễn Văn Lên (1942 - 1967)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/63-Nguyen-Van-Len.jpg

 

64

Nguyễn Văn Lộng (1908 - 1947)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/64-Nguyen-Van-Long.jpg

 

65

Nguyễn Văn Thành (1938 - 1972)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/65-Nguyen-Van-Thanh-1938-1972.jpg

 

66

Nguyễn Văn Tiết (1909 - 1948)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/66-Nguyen-Van-Tiet.jpg

 

67

Phạm Thị Tân (1916 – 1970)

Mẹ Việt Nam anh hùng

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/67-Pham-Thi-Tan.jpg

 

68

Thầy giáo Chương (1888 - 1946)

Danh nhân văn hóa

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/68-Thay-Giao-Chuong.jpg

 

69

Trần Ngọc Lên (1917 - 1950)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/69-Tran-Ngoc-Len.jpg

 

70

Văn Công Khai (1909 - 1946)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/70-Van-Cong-Khai.jpg

 

71

Võ Minh Đức

 (1914 - 1983)

Danh nhân lịch sử

III

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/71-Vo-Minh-Duc.jpg

 

72

Võ Thành Long (1943 - 1968)

Danh nhân lịch sử

IV

Danh nhân Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/72-Vo-Thanh-Long.jpg

 

73

Đường 30 tháng 4

Sự kiện cách mạng

II

Sự kiện Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/73-Duong-30-4.jpg

 

74

Bạch Đằng

Địa danh lịch sử

II

Địa danh Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/74-Bach-Dang.jpg

 

75

Cách mạng tháng Tám

Sự kiện cách mạng

II

Sự kiện Việt Nam

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/75-CMT8.jpg

 

76

Đường 1 tháng 12

Sự kiện cách mạng

IV

Sự kiện Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/76-duong-1-thang-12.jpg

 

77

Chùa Hội Khánh

Địa danh lịch sử - văn hóa

IV

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/77-Chua-Hoi-Khanh.jpg

 

78

Đại lộ Bình Dương

Địa danh lịch sử

I

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/78-DLBD.jpg

 

79

Đồng cây Viết

Địa danh văn hóa

IV

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/79-Dong-Cay-Viet.jpg

 

80

Lò Chén

Địa danh làng nghề

IV

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/80-Lo-Chen.jpg

 

81

Lò Lu

Địa danh làng nghề

IV

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/81-Lo-Lu.jpg

 

82

Phú Lợi

Địa danh cách mạng

II

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/82-Phu-Loi.jpg

 

83

Xóm Guốc

Địa danh làng nghề

IV

Địa danh Bình Dương

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/83-Xom Guc.jpg

 

84

Yersin

(1863 - 1943)

Danh nhân thế giới

III

Danh nhân Thụy Sĩ

https://thudaumot.binhduong.gov.vn/Portals/0/VanHoaThongTin/Lich-su-ten-duong/84-Yersin.jpg