hướng dẫn đăng ký tài khoản

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG DVC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

2. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG DVC TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hướng dẫn nộp hồ sơ

1. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TRÊN CỔNG DVC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

2. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN BẰNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG DVC TỈNH BÌNH DƯƠNG