CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH


CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 PHƯỜNG PHÚ MỸ tại lô đất  có ký hiệu (ĐO-HH) 2 Ngày 06/08/2022

Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 phường Phú Hoà

- Nội dung điều chỉnh cục bộ:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh cục bộ tại lô đất  có ký hiệu (ĐO-HH) 2; tầng cao xây dựng tối đa 23 tầng, hệ số sử dụng đất ≤8,0 lần, mật độ xây dựng tối đa 50%, dân số 2.000 người (Đính kèm bản đồ thể hiện vị trí điều chỉnh tỷ lệ 1/2000)

        2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định sô 2307/QĐ-UBND ngày 28/12/2012  của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phường Phú Mỹ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một có trách nhiệm cập nhật việc điều chỉnh trên trong quá trình lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng 1/2000 của phường Phú Mỹ và công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU 1/2000 PHƯỜNG PHÚ HOÀ (đường D10) Ngày 06/08/2022

- Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung điều chỉnh cục bộ: Điều chỉnh bỏ tuyến đường D10 với lộ giới 17m, từ đường D8 đến hết ranh phường Phú Hoà.


Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Thọ (Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương), thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 07/07/2022

            QUYẾT ĐỊNH Số:   1574/QĐ-UBND ngày  05  tháng 07 năm 2022 

                   của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương                      

 Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Phú Thọ (Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương), thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Xem thêm