Lịch sử văn hóa

Thành phố Thủ Dầu Một hiện có 05 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp Quốc gia, 06 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp tỉnh.

I. DI TÍCH LỊCH SỬ

1. Di tích cấp Quốc gia:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Nhà tù Phú Lợi

P. Phú Lợi, Tp.TDM

92/VH/QĐ

10/07/1980

2

Chùa Hội Khánh

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

3

Nhà cổ Trần Công Vàng

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

4

Nhà cổ Trần Văn Hổ

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

5

Đình Tân An

P. Tân An, Tp TDM

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

2. Di tích cấp tỉnh:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Đình thần Phú Cường (Bà Lụa)

P. Phú Thọ, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

2

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

Tân An, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

3

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

Thành phố Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

07/07/2006

4

Lò Lu Đại Hưng

xã Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

5

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

6

Mộ Võ Văn Vân

khu 3, phường Chánh Nghĩa, Tp. TDM

3264/QĐ-UBND

21/10/2008