VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
2893/QÐ-UBND 30/09/2020 việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên; Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục) Chi tiết
2961/QÐ-UBND 02/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) - Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)-) Chi tiết
331/BC-UBND 25/09/2020 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 Chi tiết
11/NQ-HÐND 28/07/2020 28/07/2020 v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 Chi tiết
10/NQ-HÐND 28/07/2020 28/07/2020 v/v phê duyệt điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 3) Chi tiết
08/NQ-HÐND 28/07/2020 28/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước TPTDM năm 2019 Chi tiết
2505/QÐ-UBND 31/08/2020 31/08/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (LĨNH VỰC CHỨNG THỰC; CÔNG CHỨNG; HỘ TỊCH;PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC; NUÔI CON NUÔI; PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT) Chi tiết
2345/QÐ-UBND 30/07/2020 30/07/2020 v/v giao chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 Chi tiết
2449/QÐ-UBND 06/08/2020 06/08/2020 Quyết định giao chỉ tiêu điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020( lần 3) Chi tiết
2347/QÐ-UBND 18/08/2020 18/08/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công tác Dân tộc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 163