DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NHIỆM KỲ 2021-2026 THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Công bố danh sách chính thức 58 người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026 theo 12 đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố, cụ thể:

- Đơn vị bầu cử Số 01 (phường Phú Lợi) - số người ứng cử: 7.

- Đơn vị bầu cử Số 02 (phường Hòa Phú) - số người ứng cử: 7.

- Đơn vị bầu cử Số 03 (phường Phú Hòa) - số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 04 (phường Hiệp Thành) - số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 05 (phường Hiệp An – Tân An) - số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 06 (phường Chánh Mỹ - Tương Bình Hiệp) - số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 07 (phường Chánh Nghĩa) – số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 08 (phường Phú Cường) – số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 09 (phường Phú Mỹ) - số người ứng cử: 5.

- Đơn vị bầu cử Số 10 (phường Phú Thọ) - số người ứng cử : 3

- Đơn vị bầu cử Số 11 (phường Định Hòa) - số người ứng cử: 3.

- Đơn vị bầu cử Số 12 (phường Phú Tân) - số người ứng cử: 3.

 

 

- Đơn vị bầu cử Số 01 (phường Phú Lợi) - số người ứng cử: 7.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 02 (phường Hòa Phú) - số người ứng cử: 7.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 03 (phường Phú Hòa) - số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 04 (phường Hiệp Thành) - số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 05 (phường Hiệp An – Tân An) - số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 06 (phường Chánh Mỹ - Tương Bình Hiệp) - số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 07 (phường Chánh Nghĩa) – số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 08 (phường Phú Cường) – số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 09 (phường Phú Mỹ) - số người ứng cử: 5.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 10 (phường Phú Thọ) - số người ứng cử : 3.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 11 (phường Định Hòa) - số người ứng cử: 3.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang

 

- Đơn vị bầu cử Số 12 (phường Phú Tân) - số người ứng cử: 3.

+ Danh sách:

+ Tiểu sử tóm tắt:

Trở vể đầu trang./.