Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2040/QÐ-UBND

28/07/2020
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực quốc tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực và phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (Lĩnh vực chứng thực; Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm - thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)