Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2347/QÐ-UBND

18/08/2020
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Công tác Dân tộc thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương