Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

1109/QÐ-UBND

19/04/2024
Võ Văn Minh
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương