Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

1030/QÐ-UBND

10/04/2024
Võ Văn Minh
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương