Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một

Ngày 30/03/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

           Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một. Nội dung như sau:

           Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một với các chi tiêu chủ yêu như sau:

            1. Diện tích các loại đất phân bố trong năm 2023 (Đính kèm phụ lục 1).

            2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023:

            a) Diện tích thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 2).

            b) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 2a).

            c) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất loại bỏ năm 2023 (Đính kèm phụ luc 2a).

          d) Vị trí các khu thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một phải đảm bảo phù hợp với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

             3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023:

             a) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (Đính kèm phu luc 3).

           b) Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 (Đính kèm phụ lục 3a).

             c) Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất loại bỏ năm 2023 (Đính kèm phụ lục 3b).

           d) Vị trí các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một phải đảm bảo phù hợp với Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

           Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một có trách nhiệm:

            1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

            2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

          3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực về tổ chức, quản lý nhà nước về đất đai; quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành trong tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; giám sát môi trường trong quá trình triển khai kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Thủ trưởng các ban ngành, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.

*Nội dung chi tiết vui lòng download tại link bên dưới:

1. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

2. Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề