Thành ủy

              1. Giới thiệu chung

               Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một (gọi tắt là Thành ủy) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội. Thành ủy có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị theo quy định Điều lệ Đảng; lãnh đạo bằng nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành, thông qua hoạt động, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các đồng chí Thành ủy viên.

               - Thành ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

               - Ban Thường vụ Thành ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo và chỉ đạo mọi công tác của Đảng bộ giữa 2 kỳ hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

                - Thường trực Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ giải quyết và điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.

                2. Cơ cấu tổ chức

                Thành ủy Thủ Dầu Một có Bí thư và 02 Phó Bí thư.

                - Bí thư: Ông Nguyễn Văn Đông.

                - Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND thành phố: Bà Võ Thị Bạch Yến.

                - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố: Bà Nguyễn Thu Cúc.  

                Thành ủy Thủ Dầu Một có các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, cụ thể như sau:

                2.1. Ban Tổ chức Thành ủy:

                - Là cơ quan tham mưu cho Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

                - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

                - Ban Tổ Chức có Trưởng Ban và 01 Phó Trưởng Ban.

                - Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hữu Thạnh.

                - Phó Trưởng Ban: Bà Đặng Thị Phương Doang, Ông Phan Lương Hòa.

                2.2. Ban Dân vận Thành ủy

                - Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác Dân vận (trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc, quy chế dân chủ cơ sở và phối hợp các lực lượng làm công tác dân vận).

                - Ban Dân vận có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban.

                - Trưởng ban: Ông Huỳnh Văn Thanh.

                - Phó Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Hoàng Tiên, Bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

                2.3. Ban Tuyên giáo Thành ủy

                - Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

                - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

                - Ban Tuyên giáo có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban.

                - Trưởng ban: Ông Lê Thanh Long.

                - Phó Trưởng ban: Bà Trần Thị Châu.

                - Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Hữu Phước.               

                2.4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

                - Là cơ quan tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.

                - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành ủy.

                - Ủy Ban Kiểm tra có Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ Nhiệm.

                - Chủ nhiệm: Ông Phạm Minh Thiện.

                - Phó Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Ông Võ Minh Chí.

                2.5. Văn phòng Thành ủy

                - Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thương vụ và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

               - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy.

              - Văn phòng Thành ủy có Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

              - Chánh Văn phòng Thành ủy:

              - Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Hồng Thắm, Ông Nguyễn Minh Huy, Ông Nguyễn Phạm Minh Thái.

             3. Trung tâm Chính trị thành phố Thủ Dầu Một

             Trung tâm có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

             - Giám đốc: Ông Lê Thanh Long.

             - Phó Giám đốc: Bà Huỳnh Phi Nga.