Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ tại vị trí thực hiện dự án Khu tái định cư 2

11/03/2024
17/04/2024
Công văn
Phòng Quản lý đô thị

Quy hoạch phát triển đô thị

V/v Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ tại vị trí thực hiện dự án Khu tái định cư 2 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Thủ Dầu Một và Thông báo số 57-TB/BCSĐ ngày 26/02/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có nội dung “Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND thành phố Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về đất đai, điều chỉnh quy hoạch 1/2000 phường Phú Thọ và làm việc với Tổng Công ty TM-XNK Thanh Lễ đề nghị bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án”. Do đó, để đảm bảo đủ cơ sở tham mưu UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét, trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ tại vị trí thực hiện dự án Khu tái định cư 2, phường Phú Thọ. Phòng Quản lý đô thị đề nghị Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ sắp xếp, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ tại vị trí thực hiện dự án Khu tái định cư 2 theo Điều 20, Điều 21, Điều 51 của Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12; Điều 29 của Luật 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Đề nghị Phòng Văn hoá và Thông tin và Thông tin tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại chương mục “GÓP Ý DỰ THẢO VB QPPL” của Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một. Hình thức lấy ý kiến: Theo Khoản 3, Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định: “Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng”. Thời gian lấy ý kiến: Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 30 ngày kể tư khi UBND phường Phú Thọ niêm yết Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư (theo Khoản 4, Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12).