BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH KISS VIỆT NAM APPAREL

Ngày 18/10/2022

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất khăn trùm đầu và các phụ kiện đi kèm 8.500.000 sản phẩm/năm tương đương 229,5 tấn/năm; khẩu trang y tế 200.000 sản phẩm/năm tương đương 0,8 tấn/năm; khẩu trang vải 1.000.000 sản phầm/năm tương đương 22 tấn/năm; lược chải đầu 9.000.000 sản phẩm/năm tương đương 720 tấn/năm ".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất khăn trùm đầu và các phụ kiện đi kèm 8.500.000 sản phẩm/năm tương đương 229,5 tấn/năm; khẩu trang y tế 200.000 sản phẩm/năm tương đương 0,8 tấn/năm; khẩu trang vải 1.000.000 sản phầm/năm tương đương 22 tấn/năm; lược chải đầu 9.000.000 sản phẩm/năm tương đương 720 tấn/năm " của Công ty TNHH Kiss Việt Nam Apparel, cụ thể:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất khăn trùm đầu và các phụ kiện đi kèm 8.500.000 sản phẩm/năm tương đương 229,5 tấn/năm; khẩu trang y tế 200.000 sản phẩm/năm tương đương 0,8 tấn/năm; khẩu trang vải 1.000.000 sản phầm/năm tương đương 22 tấn/năm; lược chải đầu 9.000.000 sản phẩm/năm tương đương 720 tấn/năm. 

Chủ dự án: Công ty TNHH Kiss Việt Nam Apparel.

Địa chỉ trụ sở: Số 20 đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Số 20 đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề