BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH BAO BÌ THÙNG CARTON VALZEN

Ngày 21/03/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bao bì thùng carton, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm”.

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bao bì thùng carton, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Bao bì Thùng Carton Valzen, cụ thể:

Tên dự án: “Nhà máy sản xuất bao bì thùng carton, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm”

Chủ dự án: Công ty TNHH Bao bì Thùng Carton Valzen.

Địa chỉ trụ sở: Ô 4, lô A1, đường nội bộ N12.TBT, khu tái bố trí sản xuất các doanh nghiệp, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Ô 4, lô A1, đường nội bộ N12.TBT, khu tái bố trí sản xuất các doanh nghiệp, khu phố 4, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề