Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới kết nạp – đợt 1/2021

Ngày 16/10/2021

        Sáng ngày 15/10, Thành ủy Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới kết nạp – đợt 1/2021. Tham dự có bà Võ Thị Bạch Yến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP.TDM.

Hình ảnh lớp bồi dưỡng

        Theo đó, học viên được trang bị các nội dung chuyên đề chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội chủ nghĩa của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

       Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước.

        Hình ảnh lớp bồi dưỡng

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết