​​​​​​​Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp không?

Ngày 16/06/2022

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 thời hạn sử dụng của đất đai được quy định như sau: Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ quy định trên, khi hết thời hạn sử dụng đất thì thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất không phải là thủ tục bắt buộc và gia đình bạn sẽ tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm.

Pháp luật đất đai hiện hành không quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất, vì vậy nếu gia đình không thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất thì vẫn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên.

Nguồn: https://pbgdpl.haiphong.gov.vn/

 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề