Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương” giai đoạn 1930 - 2020

Ngày 05/07/2022

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn Tỉnh, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2022).

- Tạo môi trường để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương, về quá trình hình thành, phát triển của ngành dân vận tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ, những dấu ấn và thành tựu cùng những thay đổi của tỉnh Bình Dương trong suốt chiều dài lịch sử, góp phần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương gắn với việc vận dụng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Qua cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Đặc biệt, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

...

Vui lòng bấm chọn link để xem nội dung chi tiết:

- Kế hoạch số 19 - KH/BDVTU

- Thể lệ số 01 - TL/BTCCT


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề