CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

             

                1. Đài Truyền thanh thành phố

                Đài Truyền thanh thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố, Đài có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống máy phát thanh FM trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một với tần số 90,4 MHZ. Trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các Đài truyền thanh ở phường trong việc thông tin, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                 Đài Truyền thanh thành phố có Trưởng đài và 02 Phó Trưởng đài. Trong đó:

                  - Trưởng Đài: Ông Nguyễn Đức Hậu.

                  - Phó Trưởng đài: Ông Võ Đức Phong, Bà Trương Thị Như Phương.

 

                 2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố

                 Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện:

                 - Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố;

                - Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và thông tin cổ động trực quan ở cơ sở;

                - Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin cổ động trực quan; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

               Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao thành phố có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong đó:

                 - Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phương.

                 - Phó Giám đốc: Bà Trịnh Ngọc Phương, Ông Vương Đức Hiếu.

 

                 3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố

                 Thực hiện chức năng của chủ đầu tư (do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố là cấp quyết định đầu tư) hoặc đại diện chủ đầu tư tổ chức thực hiện các dự án đầu tư được phân bổ theo kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hàng năm

                 Thực hiện chức năng của một Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, xây dựng công trình.

                 Ban Quản lý Dự án thành phố có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong đó:

                   - Giám đốc: Ông Nguyễn Điền Trung.

                   - Phó Giám đốc: Ông Lê Vũ Giang Trường, Bà Phạm Thị Thùy Nhi

 

                 4. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

                 Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

                 Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Trong đó:

                  - Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Đức.

                  - Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Trí, Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền.

 

                 5. Hội Chữ thập đỏ thành phố

               Hội Chữ thập đỏ có chức năng: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ; nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

               Hội Chữ thập đỏ có Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch: Trong đó:

               - Chủ tịch: Bà Đoàn Thị Thu Hồng.

               - Phó Chủ tịch: Ông Đoàn Thành Danh.

 

              6. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố (trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố):

              Trung tâm Phục vụ hành chính công có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin, dịch vụ về thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân (theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố). Trung tâm là nơi tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức, nhân viên đến thực hiện việc giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị, tổ chức để giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

                 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố có Giám đốc vào 01 Phó Giám đốc. Trong đó:

                 - Giám đốc: Ông Hồ Quốc Cảnh.

                 - Phó Giám đốc: Bà Lưu Mỹ Dung