HĐND-UBND Thành phố

          I. Hội đồng nhân dân thành phố

          Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 có 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó tỷ lệ Nam chiếm 80% và nữ chiếm 20%. Tỷ lệ Đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 20%, từ 35 đến 50 tuổi chiếm 60% và trên 50 tuổi chiếm 20% (tính tại thời điểm bầu cử).

          HĐND thành phố có Chủ tịch (Bà Võ Thị Bạch Yến), 01 Phó Chủ tịch (Ông Lê Thanh Long).

          HĐND thành phố thành lập 02 Ban:

          + Ban Pháp chế: Ông Lê Hồng Thông - Trưởng ban, Ông Nguyễn Lê Xuân - Phó Trưởng ban.

          + Ban Kinh tế Xã hội: Ông Nguyễn Văn Nhàn – Trưởng ban, Bà Bùi Dương Phương Thảo -  Phó Trưởng ban.

          II. Ủy ban nhân dân thành phố

          Uỷ ban nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước cấp trên.

          Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

          Ủy ban nhân dân thành phố có 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên Ủy ban. Trong đó

          - Chủ tịch UBND: .

          - Phó Chủ tịch UBND – phụ trách Khối Kinh tế: Ông Võ Chí Thành.

          - Phó Chủ tịch UBND – phụ trách Khối Văn hóa – Xã hội: Bà Nguyễn Thu Cúc.

          - Phó Chủ tịch UBND – Phụ trách khối Đô thị: Ông Trần Sĩ Nam.

          - Ủy viên UBND – Chánh Văn phòng HĐND-UBND: Ông Lê Hoàng Minh.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch: Bà Bùi Thị Kim Xuân.

          - Ủy viên UBND – Chánh Thanh tra TP: Bà Văn Nguyễn Anh Thư.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Nội vụ TP:

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tư pháp TP: Bà Đỗ Thị Thu Thủy.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP: Ông Dương Thái Khanh.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Kinh tế TP: Ông Nguyễn Văn Hiệp.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội TP: Bà Đoàn Thị Thu Hồng.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP: Bà Huỳnh Phi Nga

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP: Bà Võ Thị Lý.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP: Nguyễn Văn Chệt

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Y tế TP: Ông Cao Thanh Tùng. 

          - Ủy viên UBND – Trưởng Công an TP: Ông Võ Văn Minh.

          - Ủy viên UBND – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP: Ông Phạm Minh Trí

          Ủy ban nhân dân thành phố có 12 cơ quan hành chính trực thuộc, gồm: Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế, Thanh tra thành phố, phòng Lao động TBXH, phòng Tư pháp, phòng Quản lý Đô thị, phòng Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo; 04 đơn vị sự nghiệp và 01 hội trực thuộc UBND thành phố: Đài Truyền thanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao; Hội Chữ thập đỏ; và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thông tin cán bộ

Danh sách cán bộ

Họ tên Chức vụ Chuyên môn Nơi làm việc Số điện thoại Email