HĐND-UBND Thành phố

          I. Hội đồng nhân dân thành phố

          Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 35 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

          HĐND thành phố có Chủ tịch (Bà Võ Thị Bạch Yến), 01 Phó Chủ tịch (Ông Nguyễn Văn Sum).

          HĐND thành phố thành lập 02 Ban:

          + Ban Pháp chế: Bà Lê Thị Thúy Hà - Trưởng ban.

          + Ban Kinh tế Xã hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Trưởng ban.

          II. Ủy ban nhân dân thành phố

          Uỷ ban nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân thành phố và cơ quan nhà nước cấp trên.

          Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

          Ủy ban nhân dân thành phố có 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên UBND. Trong đó

          - Chủ tịch UBND: Bà Nguyễn Thu Cúc.

          - Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Sĩ Nam.

          - Phó Chủ tịch UBND: Ông Võ Chí Thành.         

          - Phó Chủ tịch UBND: Ông Trần Bảo Lâm.

          - Ủy viên UBND – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP: Ông Đỗ Minh Trí.

          - Ủy viên UBND – Trưởng Công an TP: Ông Hà Minh Thắng.

          - Ủy viên UBND – Chánh Văn phòng HĐND-UBND: Ông Hồ Quốc Cảnh.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch: Ông Huỳnh Tấn Hiệp.

          - Ủy viên UBND – Chánh Thanh tra TP: Bà Mai Thanh Nga.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Nội vụ TP: Ông Lộc Trung Nghĩa.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tư pháp TP: Đoàn Đình Hữu.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP: Trần Minh Trung.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Kinh tế TP: Ông Võ Thanh Bình.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội TP: Bà Vi Thị Tâm Lai.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP: Ông Phan Hữu Nghĩa.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP: Ông Nguyễn Duy.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP: Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng.

          - Ủy viên UBND – Trưởng phòng Y tế TP: Võ Thúy Hằng.

          Ủy ban nhân dân thành phố gồm có:

          12 cơ quan hành chính trực thuộc

          - Văn phòng HĐND-UBND,

          - Phòng Tài chính Kế hoạch, 

          - Phòng Văn hóa và Thông tin, 

          - Phòng Nội vụ, 

          - Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

          - Phòng Kinh tế,

          - Thanh tra,

          - Phòng Lao động Thương binh Xã hội, 

          - Phòng Tư pháp, 

          - Phòng Quản lý Đô thị, 

          - Phòng Y tế, 

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          04 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

          - Đài Truyền thanh,

          - Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao,

          - Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng,

          - Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

          01 Hội: Hội Chữ thập đỏ

          01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND: Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thông tin cán bộ

Danh sách cán bộ

Họ tên Chức vụ Chuyên môn Nơi làm việc Số điện thoại Email