Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2233/QÐ-UBND

11/08/2020
...
Quyết định
UBND tỉnh

Công khai TTHC

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG; LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG;LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘ)