Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

08/NQ-HÐND

28/07/2020
...
Nghị quyết
HĐND thành phố Thủ Dầu Một

Công khai ngân sách

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước TPTDM năm 2019