Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

3335/QÐ-UBND

06/11/2020
Nguyễn Hoàng Thao
Quyết định
UBND tỉnh

Công khai TTHC

việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương