Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

253/UBND-VX

31/01/2021
Nguyễn Thu Cúc
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản chỉ đạo Covid

v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố