Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

385/UBND-VX

15/02/2021
Nguyễn Thu Cúc
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản chỉ đạo Covid

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố