Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

13/2015/QÐ-UBND

14/04/2015
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Khác

Ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương