Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

25/2015/QÐ-UBND

22/07/2015
...
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Khác

Ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BD